1. آخرین فرصت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.
آخرین فرصت ارسال مقاله به بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای ایران تا 30 دی ماه 1401 تمدید شد.