1. گزارش بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
2. قالب مقالات سخنرانی و پوستر اعلام شد.
قالب مقالات سخنرانی و پوستر اعلام شد.
3. 23 بهمن 1401 آخرین فرصت برای ارسال نسخه نهایی مقاله‌ها
23 بهمن 1401 آخرین فرصت برای ارسال نسخه نهایی مقاله‌ها
4. ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.
ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.
5. ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد
بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای 7 اسفند 1401 برگزار خواهد شد. ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد.