کمیته علمی

دکتر جواد کریمی ثابت

دکتر جواد کریمی ثابت

دبیر کمیته علمی بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای
jvkarimiaeoi.org.ir
سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

کمیته اجرایی

دکتر مهدی زنگیان

دکتر مهدی زنگیان

دبیر کمیته اجرایی بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای
m_zangiansbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای