کمیته علمی
دکتر جواد کریمی ثابت
دبیر کمیته علمی بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای
سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
پست الکترونیکی: jvkarimi [at] aeoi.org.ir
کمیته اجرایی
دکتر مهدی زنگیان
دبیر کمیته اجرایی بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای
پست الکترونیکی: m_zangian [at] sbu.ac.ir