1401-10-30
1401-11-10
اعلام پذیرش نهایی مقالات 1401-11-25
شروع ثبت نام در کنفرانس 1401-11-10
پایان ثبت نام در کنفرانس 1401-11-30
1401-12-06 08:00
1401-12-07 17:00