آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-10-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-11-10
تاریخ شروع کنفرانس
1401-12-07 08:30
تاریخ پایان کنفرانس
1401-12-07 18:30