• فیزیک، تکنولوژی و ایمنی راکتورهای هسته‌ای

  • ایمنی، امنیت، حفاظت و راهبردهای هسته‌ای

  • آشکارسازی و دزیمتری هسته‌ای
  • پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای
  • چرخه سوخت و مواد هسته‌ای
  • پلاسما و گداخت هسته‌ای
  • فیزیک هسته‌ای و ذرات
  • مولد و کاربردپرتوها
  • کشاورزی هسته‌ای
  • فناوری کوانتومی