حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه شهید بهشتی
سازمان انرژی اتمی ایران
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران