دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران

شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران

شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران

شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران

شرکت توسعه فناوری پلاسما

شرکت توسعه فناوری پلاسما

شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران

شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های اتمی

شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های اتمی