23 بهمن 1401 آخرین فرصت برای ارسال نسخه نهایی مقاله‌ها
20 بهمن 1401

نویسندگان محترم مقاله‌های پذیرفته شده در بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای ایران، تا 23 بهمن 1401 فرصت دارند تا نسخه نهایی مقاله خود را در سامانه بارگذاری نمایند. لطفا در انجام ویرایش نهایی به نکات زیر توجه فرمایید:

  • نام و نام خانوادگی نویسندگان و ترتیب آنها بررسی شود.
  • اصلاحات نگارشی و ویرایشی انجام شود.