یکشنبه 07 اسفند 1401 10:00 conf_to 10:30
مهندس حسین درخشنده
تجربه بهره برداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر، چشم انداز توسعه
یکشنبه 07 اسفند 1401 10:00 conf_to 10:30
دکتر سید پژمان شیرمردی
چشم انداز توسعه کاربرد پرتوها در ایران
یکشنبه 07 اسفند 1401 10:00 conf_to 10:30
دکتر سید جواد احمدی
چشم انداز، ماموریت‌ها و وظایف معاونت چرخه سوخت ایران
یکشنبه 07 اسفند 1401 13:45 conf_to 14:15
دکتر حسین آفریده
آشکارسازهای هسته‌ای در آزمایشات هسته‌ای
یکشنبه 07 اسفند 1401 13:45 conf_to 14:15
دکتر محمدباقر غفرانی
معیارهاو الزامهای جدید بین‌المللی برای آمادگی و مدیریت شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای ده سال پس از حادثه فوکوشیما
یکشنبه 07 اسفند 1401 13:45 conf_to 14:15
دکتر چاپار رسولی
وضعیت کنونی گداخت هسته‌ای در ایران و چشم‌انداز آن
یکشنبه 07 اسفند 1401 13:45 conf_to 14:15
دکتر قاسم الهیاری زاده
روش‌های محاسباتی و شبیه‌سازی خواص مواد با رویکرد کاربردهای هسته‌ای
یکشنبه 07 اسفند 1401 13:45 conf_to 14:15
دکتر فرشاد قاسمی
حرکت شتابدار ایران در توسعه شتابگرهای ذرات، توانمدی‌ها، فرصت‌ها و چشم انداز
یکشنبه 07 اسفند 1401 16:00 conf_to 16:30
دکتر علی معتضدی فرد
فناوری کوانتومی: کاربردها و چشم انداز